Шошго сканнердах

Англи хэлний нэр томъёоны жишээ өгүүлбэр