Эрсэн зүйлээ олж чадахгүй байх шиг байна. Магадгүй хайлт нь тустай байж болох юм.