Шошго сканнердах

Хэлний хэл дээр солилцох, яриа хэлэлцээр хийх

Герман хэл дээрх худалдааны хэллэгүүд, худалдааны үгс ба...

Герман худалдааны харилцах цонх, Герман худалдааны хэллэг, Герман хэлээр худалдаа хийх, Герман хэллэг, дэлгүүр хэсэхэд ашигладаг харилцах цонх, Герман хэл...